ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1 Definities

1.     The Piano Bar is een Vennootschap Onder Firma die zich ten doel stelt het verzorgen van evenementen middels de verhuur van een mobiele muzikale bar: de Piano Bar. Tevens verzorgt The Piano Bar de verhuur van audio, live muziek, onderdak (partytenten), dranken en andere horecafaciliteiten.   

2.     In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van The Piano Bar en The Piano Bar de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3.    In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen The Piano Bar en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4.    In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door The Piano Bar en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals vermeld in Lid 1, alsmede alle andere door The Piano Bar ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5.    In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.thepianobar.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.     De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en The Piano Bar gesloten Overeenkomsten waarbij The Piano Bar Diensten aanbiedt of levert.

2.     Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met The Piano Bar overeengekomen.

3.    Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.    De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.


Artikel 3 De Overeenkomst

1.     Alle offertes van The Piano Bar zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.     De Opdrachtgever kan contact opnemen met The Piano Bar via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. The Piano Bar zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte.

3.    Als The Piano Bar een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. The Piano Bar kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.    Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van The Piano Bar, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij The Piano Bar deze schriftelijk bevestigt.

5.    Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door The Piano Bar.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1.     The Piano Bar zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

2.     The Piano Bar heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    Bij het inschakelen van derden zal The Piano Bar de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever. 

4.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Piano Bar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan The Piano Bar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Piano Bar zijn verstrekt, heeft The Piano Bar het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat The Piano Bar zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6.    In geval van regen, onweer, storm, of andere extreme weersomstandigheden dient Opdrachtgever zelf voor passend onderdak te zorgen. Indien Opdrachtgever hier niet aan voldoet is Opdrachtgever nog steeds verplicht tot betaling over te gaan.

7.     Opdrachtgever dient over een vergunning te beschikken om alcohol te schenken, met uitzondering van privéaangelegenheden. 

8.    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van auteursrechten.

9.    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de locatie zodat:

a.     Het transport, grote bestelwagen en eventueel een extra personenauto, geparkeerd kan worden in de directe nabijheid van de locatie. Parkeerkosten worden 1 op 1 doorberekend.

b.    Rollend materiaal 200 cm x 90 cm x 190 cm (lxbxh)  kan worden gebruikt vanaf het transport naar de (feest)locatie en terug.

c.     Er voldoende stroom is via één vast stroompunt op maximaal 50 meter van de bar.

10.  Opdrachtgever dient tijdens het event een gezonde maaltijd en drinken te verzorgen voor alle crewleden van The Piano Bar.


Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen The Piano Bar en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2.     Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3.    Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van The Piano Bar op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen The Piano Bar en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. De algemene voorwaarden zijn op deze wijziging van toepassing.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1.     The Piano Bar heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. The Piano Bar heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

2.     The Piano Bar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat The Piano Bar goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

3.    Voorts is The Piano Bar bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

4.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft The Piano Bar recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan The Piano Bar zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

5.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Piano Bar op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien The Piano Bar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat The Piano Bar niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen The Piano Bar en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.

7.     Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is The Piano Bar gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 7 Annulering

1.     Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte kan tot twee maanden voor het optreden zonder schadevergoeding worden afgelast.

2.     Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door The Piano Bar.

3.    Bij annulering na ondertekening van de offerte is The Piano Bar gerechtigd een boete in rekening te brengen volgens de volgende regeling:

a.     Annulering 2-0 weken voor aanvang: 100% van het offertebedrag.

b.    Annulering 4-2 weken voor aanvang: 75% van het offertebedrag.

c.     Annulering 6-4 weken voor aanvang: 50% van het offertebedrag.

d.    Annulering 8-4 weken voor aanvang: 25% van het offertebedrag.

e.     Annulering 8 weken of eerder voor aanvang is kosteloos.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1.     Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is The Piano Bar bevoegd reiskosten in rekening te brengen. 

2.     The Piano Bar heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3.    Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

4.    De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan The Piano Bar mede te delen.

5.    The Piano Bar maakt gebruik van een aanbetalingsregeling:

a.     Opdrachtgever dient 50% van het bedrag in de offerte te voldoen na het tekenen van de offerte.

b.    Opdrachtgever dient de volgende 25% te voldoen twee maanden voor het evenement plaatsvindt.

c.     De resterende 25%, plus de dranken die op nacalculatie worden gefactureerd, dient Opdrachtgever te voldoen binnen 14 dagen na afronding van de Diensten.

6.    Opdrachtgever koopt (een deel van) de drank van tevoren af. Het totaal aan extra gedronken dranken, evenals de extra kosten voor de uitloop van de diensten van The Piano Bar, dient Opdrachtgever achteraf af te rekenen.

7.     The Piano Bar zal aanbetaling als bedoeld in Lid 5 uitdrukkelijk vermelden in de offerte. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en The Piano Bar zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

8.    Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

9.    Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.  Indien The Piano Bar besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.     De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. The Piano Bar is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2.     Indien The Piano Bar voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is The Piano Bar niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken. 

3.    De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van The Piano Bar.

4.    The Piano Bar is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van The Piano Bar, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan The Piano Bar om, als een door The Piano Bar ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

5.    The Piano Bar is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

6.    The Piano Bar is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

7.     The Piano Bar is niet aansprakelijk indien de Overeenkomst niet uitgevoerd kan worden wegens slechte bereikbaarheid van de locatie. 

8.    Voorts is The Piano Bar niet aansprakelijk indien de Overeenkomst niet uitgevoerd kan worden wegens problemen in de toevoer van stroom.

9.    De Opdrachtgever vrijwaart The Piano Bar voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

10.  Indien The Piano Bar aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van The Piano Bar's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.

11.   De aansprakelijkheid van The Piano Bar is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien The Piano Bar niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

12.  De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van The Piano Bar.

13.  Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 10 Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van The Piano Bar, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.     Onder overmacht zoals in Lid 1 bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van The Piano Bar zelf of een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van The Piano Bar, het falen van de techniek van The Piano Bar, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.    In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4.    Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal The Piano Bar overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die The Piano Bar heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

1.     Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. The Piano Bar kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 12 Intellectuele eigendom

1.     The Piano Bar behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2.     Alle door The Piano Bar geleverde zaken, waaronder bedoeld maar niet uitsluitend: offertes, prijslijsten, promotiemateriaal, audioapparatuur, bar en krukken, verlichting, aankleding en horecabenodigdheden blijven eigendom van The Piano Bar en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van The Piano Bar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is The Piano Bar gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

3.    Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan The Piano Bar van gegevens. Opdrachtgever zal The Piano Bar vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

4.    Opdrachtgever geeft The Piano Bar toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto's en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. The Piano Bar kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van The Piano Bar. 

5.    Wanneer het niet is toegestaan dat personen op beeldmateriaal te zien zijn, dan mag The Piano Bar beelden van The Piano Bar en aankleding te allen tijde anoniem vermelden op de website en social media. Op dit beeldmateriaal zullen dan geen personen te zien zijn.


Artikel 13 Reclames

1.     Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan The Piano Bar te worden gemeld.

2.     Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij The Piano Bar.


Artikel 14 Identiteit van The Piano Bar

1.     The Piano Bar is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70985391 en draagt btw-identificatienummer NL858535348B01. The Piano Bar is gevestigd aan de Egidiusstraat 5-h (1055 GK) te Amsterdam.

2.     The Piano Bar is per e-mail te bereiken via info@thepianobar.nl of telefonisch op 06 13156801 en 06 42458404.


Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op de rechtsverhouding tussen The Piano Bar en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die tussen The Piano Bar en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.